Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z regionu Lazio.

Region Lacjum opublikowało obwieszczenie skierowane do młodych ludzi dotyczące możliwości uzyskania vouchera o wartości do 1.000 euro dającego prawo do uzyskania pomocy psychologicznej. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski od 22 czerwca.

Inicjatywa, znana również w ostatnich tygodniach jako AiutaMente GIOVANI, stanowi pierwszą z trzech interwencji mających na celu ochronę zdrowia psychicznego i zapobieganie cierpieniom psychicznym młodych ludzi i młodzieży, które region Lacjum  wdrożyl, aby poradzić sobie z trudnościami związanymi z pandemią Covid-19.

Kto jest odbiorcą i do kogo jest skierowana usługa?

Osoby, które mogą się ubiegać o voucher to dzieci i młodzież potrzebująca wsparcia psychologicznego, które w momencie składania wniosku posiadają następujące wymagania:

 • obywatelstwo włoskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub posiadanie zwykłego zezwolenia na pobyt WE;
 • miejsce zamieszkania lub zamieszkania w jednej z gmin regionu Lacjum;
 • wiek od 6 do 21 lat (22 lata nieukończone w momencie składania wniosku);
 • zapisanie się na jedną ze ścieżek regionalnego systemu kształcenia i szkolenia (szkolnictwo podstawowe pierwszej i drugiej klasy; szkolnictwo średnie; regionalny system szkolenia zawodowego IeFP; kształcenie uniwersyteckie, ITS i akademie);
 • obecność w jednostce rodzinnej z certyfikatem ISEE lub ISEE małoletnich (ISEE o ISEE minorenni ) w przypadku rodziców niezamieszkałych w konkubinacie ważnych przez rok uczestnictwa nieprzekraczający 40 000,00 €.

W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek musi złożyć rodzic /opiekun prawny/opiekun małoletniego odbiorcy dobrej usługi. Wnioskodawca musi być obywatelem włoskim lub obywatelem państwa członkowskiego UE lub posiadającym zezwolenie na pobyt w UE oraz zamieszkiwać lub mieć miejsce zamieszkania w jednej z gmin regionu Lacjum.

Warunki, procedura i jak znaleźć psychologa uczestniczącego w inicjatywie.

Wnioski można składać od godziny 9:00 w dniu 22 czerwca 2022 r. Będą one przyjmowane do wyczerpania środków dostępnych na pierwszy rok. Rozpatrywanie wniosków odbywa się na podstawie chronologicznej kolejności odbioru i na podstawie istnienia wymogów. Decyzje o przyznanie środków jest przekazywana wnioskodawcy pocztą elektroniczną i za pośrednictwem platformy efamily. 

Na zalecenie lekarza rodzinnego lub pediatry wolnego wyboru ( tutaj model dostępny dla lekarzy https://www.efamilysg.it/download/SG_efamily_-_Buono_Psicologico_-_Richiesta_MMG_PLS.pdf ), osoby zainteresowane składają zapytanie w formie online, uzyskując dostęp do platformy efamily http://buonopsicologico.efamilysg.it/

Aby uzyskać voucher należy przejść przez następującą procedurę

 • Lekarz rodzinny (MMG) lub pediatra wolnego wyboru (PLS) przeprowadza pierwszą ocenę kliniczną i identyfikuje potrzeby pacjenta; jeśli zaistnieje potrzeba aktywacji interwencji psychologa, należy wypełnić wniosek na odpowiednim formularzu https://www.efamilysg.it/download/SG_efamily_-_Buono_Psicologico_-_Richiesta_MMG_PLS.pdf ze wskazaniem maksymalnej liczby wymaganych sesji (maksymalnie 20, trwających jedną godzinę każda).
 • Decyzję o skorzystaniu z usługi psychologa podejmuje rodzina ( w przypadku niepełnoletnich) lub bezpośrednio potencjalny użytkownik (jeśli jest pełnoletni). Osoba ubiegająca się składa wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami przewidzianymi w art. 8 za pośrednictwem platformy efamily .
 • Wnioski są weryfikowane a następnie zatwierdzone wnioski są publikowane na platformie efamily oraz w regionalnych kanałach instytucjonalnych.
 • W ciągu 30 dni od publikacji, wnioskodawca musi aktywować voucher za pośrednictwem platformy efamily, która generuje kod identyfikacyjny. Ważność aktywowanych voucherów wynosi 12 miesięcy od daty aktywacji vouchera na platformie efamily.
 • W ciągu 60 dni od aktywacji, wnioskodawca musi wybrać psychologa, używając strony (https://ordinepsicologilazio.it/aiutamente), zawierającą listę wszystkich specjalistów uczestniczących w inicjatywie.
 • W ciągu 10 dni psycholog jest zobowiązany do odpowiedzi (akceptacji lub nieakceptacji świadczenia usługi). Należy pamiętać ze usługa jest aktywna od momentu akceptacji świadczenia. W przypadku braku akceptacji przez specjalistę, wnioskodawca będzie miał możliwość zidentyfikowania nowego psychologa mając dodatkowe 30 dni na aktywację usługi.

Pierwsza faza przewiduje 4 obowiązkowe spotkania konsultacyjne. Pod koniec pierwszej fazy, psycholog konsultuje sie z lekarzem wysyłającym i rodzicami (w przypadku nieletnich) i ustala z zainteresowanymi stronami zakończenie interwencji lub alternatywnie uważa za użyteczne podjęcie dalszej interwencji, która otwiera możliwość do kolejnych 8 lub 16 spotkań z psychologiem.  Kontynuacja pomocy psychologicznej musi być  aktywowana na platformie efamily, z wygenerowaniem nowego vouchera w ciągu 30 dni od przesłania wniosku przez psychologa.

 • Realizacja ewentualnej kontynuacji pomocy i wsparcia psychologicznego (8 lub 16 spotkań), musi być zrealizowana w ciągu 180 dni od daty rozpoczęcia. Psycholog przygotowuje relacje psychologiczno-kliniczna, która dostarcza wnioskodawcy i lekarzowi ogólnemu. 

Voucher umożliwia dostęp do następujących rodzajów usług:

– interwencja ” konsultacja i diagnoza”, 4 spotkania trwające jedną godzinę;

– krótka interwencja “rehabilitacyjna” składające się z 8 do 16 spotkań po jednej godzinie każda.

INFORMACJE I KONTAKT:

Mgr Aleksandra Ewa Krawczyk- Psycholog Psychoterapeutka

https://ordinepsicologilazio.it/albo/aleksandra-ewakrawczyk

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *